Razlike med javnimi in zasebnimi osnovnimi šolami

Razlike med javnimi in zasebnimi osnovnimi šolami

Foto: Andrew Martin, CC0

Avtor prispevka je anonimen.

Glede na Zakon o osnovni šoli (ZOŠ) so naslednje razlike:

 • javna šola mora izvajati 18 obveznih predmetov, zasebna pa samo 9 (predvsem Montessori ima povsem prosto izbiro, zagotoviti mora le minimalna znanja za zaključitev osnovnošolskega izobraževanja) - 16. in 28. člen

 • zasebni šoli se ni potrebno ukvarjati z vzgojno-izobraževalnimi obdobji (posledično ni definirana kot devetletka) - 39. člen

 • zasebni šoli ni potrebno upoštevati ministrskega šolskega koledarja (Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole) - 39. člen

 • v zasebni šoli niso zahtevani razredi, oddelki in učne skupine (posledično zanjo ne veljajo standardi in normativi glede oddelkov iz Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole) - 39. člen

 • ne velja definicija kaj obsega vzgojno-izobraževalno delo v šoli, kdo lahko to delo v šoli opravlja, kdo poučuje v 1. razredu, kdo v naslednjih, ne velja omejitev števila učiteljev v 4. in 5. razredu, v nadaljnjih razredih ni nobenih zahtev, ne pri podaljšanem bivanju (PB) in ne pri organiziranem jutranjem varstvu (JUV) - 39. člen

 • v zasebni šoli ni potrebna diferenciacija oz. manjše učne skupine - 40. in 43. člen

 • javna šola mora vpisati učenca iz svojega okoliša, zasebna ne - 48. člen

 • učenec ima pravico prestopiti iz  zasebne šole v javno, obratno ne - 48. člen

 • zasebni šoli ni potrebno imeti vzgojnega načrta, pravil šolskega reda in ne vzgojnih opominov (posledično to pomeni, da ni sploh ni treba upoštevati ciljev izobraževanja, ki jih v 2. členu določa ZOŠ) - 60. d,e, in h člen

 • za zasebne šole je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) kar privzeto prvi tuji jezik, javni šoli tretji predmet določi minister iz nabora štirih predmetov - 64. člen

 • za zasebne šole ne veljajo pravila glede ocenjevanja, obveščenosti o oceni in obveščanje o uspehu - 81. člen

 • za zasebne šole ne veljajo določila glede napredovanja in popravnih izpitov - 81. člen

 • za zasebne šole niso potrebni izpiti in izpitne komisije - 81. člen

 • za zasebno šolo ne velja Pravilnik o preverjanju znanja in ocenjevanja znanja ter napredovanja učencev o osnovni šoli - 81. člen

 • zasebna šola izda spričevalo z ocenami, kot to določa njihov program, po katerem se izobražujejo, enako velja za zaključno spričevalo - 83. in 84. člen

 

Glede na Zakon o šolski inšpekciji je razlika med javno in zasebno šolo vidna v 12. členu. Javna šola ima vsaj 21 področij nadzora (predvsem):

 • izvajanje dejavnosti skladno z aktom o ustanovitvi vrtca oziroma šole, vpisom v sodni register in vpisom v razvid izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov, 

 • izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti,

 • izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in študijskih programov,

 • dnevno, tedensko in letno organizacijo dela,

 • ustreznost načrtovanja dela vrtca oziroma šole,

 • letno in sprotno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnih delavcev vrtca oziroma šole,

 • dnevno, tedensko in letno obremenitev otrok in udeležencev izobraževanja,

 • izvajanje vpisa in izpisa otrok in udeležencev izobraževanja,

 • preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje otrok in udeležencev izobraževanja,

 • uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja,

 • uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, ki skladno z določili zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov sodijo v pristojnost šolske inšpekcije,

 • sodelovanje staršev z vrtcem oziroma šolo in njihovo pravočasno informiranost o uspehu in napredovanju,

 • določanje prispevkov staršev in študentov višjih strokovnih šol ter njihovo namensko porabo,

 • organiziranost otrok in udeležencev izobraževanja,

 • vodenje pedagoške dokumentacije in evidenc ter izdajanje javnih listin,

 • postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja (direktorja, pomočnika ravnatelja),

 • oblikovanje in vsebino dela strokovnih organov vrtca oziroma šole,

 • izvajanje ravnateljevih nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja,

 • opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo,

 • uresničevanje pravic otrok in udeležencev izobraževanja s posebnimi potrebami,

 • uporabo učbenikov.

Za zasebne šole je v istem členu napisan zgolj stavek: »V zasebnih vrtcih in šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se nadzor nanaša na organizacijo, financiranje in izvajanje javno veljavnih programov«.

 

Miša Gams: Vsi bi se morali postaviti na ulico, tako kot sem se jaz

Miša Gams: Vsi bi se morali postaviti na ulico, tako kot sem se jaz

Mateja Černič: Zahteva se slepa vera v čudežno in vseobsegajočo dobrobit cepiv

Mateja Černič: Zahteva se slepa vera v čudežno in vseobsegajočo dobrobit cepiv